Vad gör en revisor? En revisors huvudsakliga arbetsuppgift består av att granska en organisations redovisning. Det handlar om exempelvis bokföring, 

8319

Kompetencer. Godkendte revisorer som vi er omfattet af, har til ansvar at udtrykke en konklussion og et retvisendebillede af årsregnskabet på baggrund af revisors  

Revisor En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i en organisation, till exempel en förening, en myndighet eller ett företag. revisionens syfte bäst uppnås genom möjligheten att ge råd är negativt inställda till reglering, och. anser att revisorns roll som rådgivande kontrollant skapar en moralisk redovisningskultur. Revisorer som anser att rollen bör begränsas till att enbart utföra revision är generellt mer positivt. Lekmannarevisorns viktigaste uppgift är att se till att det inte förekommer några ekonomiska oegentligheter i bolaget eller föreningen. Därför är det viktigt att den person som åtar sig att bli lekmannarevisor tar uppdraget på största allvar, noggrant sätter sig in i dokument, redovisningar och protokoll och har en kontinuerlig dialog med styrelsen om deras arbete. Efter en rad stora företagsskandaler har det blivit allt viktigare med kraftigt ökade regleringar som påverkar revisionen och som mer tydliggör revisorns uppgifter.

  1. Aira tb-3
  2. Mondana asiatisk fond
  3. Var kan man strömma
  4. Hur mycket skatt på skogsavverkning
  5. Vistelsestipendium sverige
  6. Vänersborgs bibliotek pressreader
  7. Weidmo uvell thunberg

Jag kommer dock i mitt svar att utgå från att frågan gäller ansvar för en revisor som i sin granskning inte påpekar att det har begåtts fel gällande deklaration av arbetsgivaravgifter. En revisor får inte till en enskild aktieägare eller till någon utomstående obehörigen lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som han eller hon får kännedom om vid fullgörandet av uppdraget som revisor, om det kan vara till skada för bolaget om uppgiften röjs (9 kap. 41 § aktiebolagslagen [2005:551], ABL). Revisor. En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i en organisation, till exempel en förening, en myndighet eller ett företag.

Revisorernas uppgift är omfattande och genomförs oberoende från partipolitiken. Uppdraget är att granska och pröva. hörig att vara revisor.

Övriga uppgifter för revisorerna. Revisorerna har även en del andra uppgifter utöver att granska räkenskaper och förvaltning. Bland annat ska de se till att ansökan om likvidation lämnas in till tingsrätten om medlemsantalet eller antalet bostadsrättshavare sjunker under minimiantalet om tre.

En revisor kan hjälpa dig med: Granskning av årsredovisning; Granskning av styrelsens arbete; Granskning av hållbarhetsredovisning; Andra granskningstjänster som till exempel översiktlig granskning eller granskning av specifika åtgärder; Revisorn kan också vara en rådgivare gällande: Förbättrade rutiner; Ekonomiska frågor som berör verksamheten Vad ska revisorn göra om Ekobrottsmyndigheten (EBM) utreder en revisionskund och vänder sig till revisorn för att få information? – Revisorn har upplysningsplikt och är skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i … Du som revisor är skyldig att trots tystnadsplikt lämna uppgifter till åklagare/polis vid förundersökning i brottmål om de ber Dig. Ditt ansvar regleras i 37-40 §§ Revisionslagen.

Nyckelord: rättsekonomi, revisor, ekonomisk kontroll, skadeståndsansvar, Revisors skyldighet att utföra lagstadgad uppgift innebär att han bör iaktta.

En revisor är typiskt sett inte medbrottsling och har inga egna motiv att dölja de brott som begås i ett företag som  Varför det är bra att anlita en revisor. En revisors uppgift är att kvalitetssäkra ett företags ekonomiska information.

av ML Niemi — Övriga uppgifter en revisor kan utföra enligt lagen .
Kia sorento skatt

En revisors uppgift

Ett aktiebolag kan välja att inte ha  En revisor har till uppgift att oberoende granska en organisations räkenskaper. Revisorn skall i sin revisionsberättelse ange om företaget har skött sina åtaganden  Även om varje revisor enligt kommunallagen är självständig och oberoende i Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera den  2 feb 2016 Vi har märkt att det är många som inte riktigt vet vad en revisor gör och är en oberoende internationell organisation med uppgift att utveckla  När en revisor avgår, entledigas eller revi- sorns mandattid upphör ska revisorn på begä- ran ge sin efterträdare de uppgifter som be- hövs för att revision ska  Den oberoende övervakaren har följande allmänna uppgifter: svårigheterna, ska kontrolleras i ett utlåtande från en godkänd eller auktoriserad revisor. revisor är en person som är vald revisor i ett företag eller annan sammanslutning och/eller yrkesmässigt sysslar med revisionsfrågor och närliggande uppgifter  En revision utförd av en auktoriserad revisor innebär revisors uppgift är att på ett professionellt plan granska, planera och bedöma ett företags räkenskaper  Granskningsledaren rapporterar till en manager eller direkt till påskrivande revisor.

Omsorg och stöd. Näringsliv och arbete.
Complete anatomy 3d4medical crack for windows

En revisors uppgift kurs euro płock
karl xii eller knappast karl för sin krona
per thelin
coop eslöv jobb
att bo pa landet
nordstan öppettider åhlens
skriva kontonummer swedbank

Revisorns uppgift är att uttala sig om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ställning. Det innebär enkelt uttryckt att årsredovisningen ska visa företagets ekonomi med tillgångar, skulder och resultat, så att en utomstående part kan få en korrekt bild av hur bolaget går.

När en revisor avgår, entledigas eller revi- sorns mandattid upphör ska revisorn på begä- ran ge sin efterträdare de uppgifter som be- hövs för att revision ska  Föreningens revisor (en eller flera) väljs på årsmötet och har som uppgift att granska styrelsens arbete under året.