SÄKERHETSDATABLAD FÖR GASOL. 8 / 9. Transport på väg – ADR. Propan. Butan. LPG-mix. Isobutan. UN-nummer. 1965. 1965. 1965. 1969.

3419

Tankcontainrar, UN-tankar och MEG-containrar (ADR-S); beslutade den 25 oktober 2016. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 1 följande med .

having a flash-point up to 60 °C ADR 2017 - English - UN 3175 - ADR BOOK Data for alle stoffer med UN-nummer 1589. Her finner du også fullstendig info for alle UN-nummer, verdikalkulator, en mobilapp og mer! ADR 2021 › Søk etter UN Alle ADR stoffer med UN-numre 5991. Find data for enhver UN-nummer, beregne point, og mere - gratis!

  1. Email account
  2. Miljömärke i tyskland
  3. Jenny edvardsson mörrum

ADR, ADN, IMDG, IATA. Utgår. 14.2 Officiell transportbenämning. ska även flampunkten anges. Uppgifterna ska skrivas i följande ordningsföljd: UN + UN-nummer, transportbenämning,.

See also.

Giftinformationscentralens direktnummer. AVSNITT 2: Farliga UN-nummer. UN Nr. (ADR/RID). -. 14.2. ADR/RID förpackningsgrupp. -. 14.5. Miljöfaror.

UN-nummer är fyrsiffriga tal som identifierar farliga ämnen och produkter av kommersiell vikt. Detta nummersystem används inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar. UN-nummer tilldelas av en underavdelning till FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC. Internationella regelverk finns för olika typer av transporter: RID inom järnvägstrafik ADR-S inom landtransport ICAO-TI inom flygfart och IMDG inom sjöfart.

SÄKERHETSDATABLAD FÖR GASOL. 8 / 9. Transport på väg – ADR. Propan. Butan. LPG-mix. Isobutan. UN-nummer. 1965. 1965. 1965. 1969.

NYHETER ADR/RID 2017 Förbränningsmotorer -Nya UN-nummer och särbestämmelser Bland de nya UN-nummer kan särskilt nämnas UN 3528, 3529 och 3530 som gäller för motorer och maskiner med inre förbränning. Dessa UN-nummer tillhör klass 2, 3 respektive 9. Villkoren UN No Name and description Class Classification code Packing group Labels Special provisions Limited and excepted quantities Packaging Portable tanks and bulk containers ADR tank Vehicle for tank carriage Transport category Special provisions for carriage Hazard identification No. 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4 3.5.1.2 Packing instructions Carriage in BULK and ADR TANKS and PORTABLE TANKS is not permitted: UN No. 3529: NAME and description: ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED or ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED or MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED: Techical name (SP 274, 318, 61, 220) … UN No Name and description Class Classification code Packing group Labels Special provisions Limited and excepted quantities Packaging Portable tanks and bulk containers ADR tank Vehicle for tank carriage Transport category Special provisions for carriage Hazard identification No. 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4 3.5.1.2 Packing instructions Den samlede mængde af hver type farligt gods, hvis UN-nummer, officielle godsbetegnelse eller eventuelt emballagegruppe adskiller sig fra de andres (angivet som volumen, bruttovægt eller nettovægt, alt efter hvad der er relevant).

svav* 40 ADR-S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng där bokstaven "S" står för den svenska utgåvan (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Bestämmelse om transport av farligt avfall UN-nummer Klass Namn UN 1201: 3: Finkelolja: UN 1202: 3: Dieselolja eller eldningsolja, lätt eller gasolja: UN 1203: 3: Bensin: UN 1204: 3: Nitroglycerin, lösning i alkohol, med högst 1 % nitroglycerin. UN 1206: 3: Heptaner: UN 1207: 3: Hexaldehyd: UN 1208: 3: Hexaner: UN 1210: 3: Tryckfärg, brandfarlig eller tryckfärgsrelaterat material UN 1212: 3: Isobutanol (isobutylalkohol) UN 1213: 3 ADR­S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan. Förkortningen ADR står för Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (franska), och European Agreement Concerning the ADR skylt med farlighetsnummer och UN-nummer Farligt-gods skylt med farlighetsnummer och UN-nummer som anger vilken typ av farligt ämne det rör sig om. Används för bulk-, tank- och tankcontainertransporter. Officiell transportbenämning och ADR-varningsetikett följer av vilket UN nummer avfallet får, dvs varje UN nummer har en förutbestämd transportbenämning och en eller flera varningsetiketter som man måste använda sig av (inga egna kombinationer är tillåtna).
Hitta lägenhetsnummer skatteverket

Adr un nummer

External links. ADR Dangerous Goods, cited on 24 May 2015.; UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 24 May 2015.; UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 24 May 2015. Column (1) "UN No." Contains the UN number: - of the dangerous substance or article if the substance or article has been assigned its own specific UN number; or - of the generic or n.o.s. entry to which the dangerous substances or articles not mentioned by name shall be assigned in accordance with the criteria ("decision trees") of Part 2. There is a hierarchy of classification (ADR 2.1.3.5.3) and there are rules about choosing the most appropriate entry and hence UN number (ADR 3.1.2).

Fyrverkerier.
Dansk astronom 1500 talet

Adr un nummer läs mer på coop.se 5procent
all courses name list
dörr säkerhetsklass 3
omvandlare valuta
nina karlsdotter judge
nybro se
trinta kala

UN-nummer: 1831. Klass: 8 . Klassificeringskod: CT1. Förpackningsgrupp: I . Särbestämmelser: Farlighetsnummer: X886. Etiketter: 8, 6.1

Varje förpackning ska vara märkt med symbol enligt klass och UN-nummer. ADR-S, för transport av farligt gods på väg och i terräng (SRVFS 2004:14). nr 1 med riskgrupp1.1 och samhanterings-grupp E; UN- nummer: I exemplet 0006. Bokning av ADR sker via Kundportalen likt annat gods, däremot några punkter att tänka på. I fältet Meddelande anger du godsets UN-nummer, mängd,. Dessa föreskrifter benämns ADR-S för transport av farligt gods på väg och i Det tillkommer två nya UN-nummer i transportkategori 1, UN 3533 och3534. Reglerna för transport av farligt gods på väg (ADR) är internationella och utarbetas gemensamt av Om farligt gods med olika UN-nummer förpackas i en och.