20 juni 2017 — Trots att fastighetsbranschen sammantaget inte är skattemässigt Ett slopande av möjligheten till transaktioner med paketerade fastigheter leder alltså till att Utredningen har i sin konsekvensanalys underskattat eller inte 

4955

Paketering av fastigheter i KB –fråga om skatteflykt Kammarrättens i Göteborg dom den 1 mars 2013, mål nr 8337-12 4 Skattedagarna 2013 •Förvärv av lagerbolag; TCAB. •Aktieägartillskott (AT) från TAB till TCAB om 6 mkr. •TAB och RAB bildar KB. •TAB överlåter fastigheter till TCAB mot 6 mkr. •Tillskott (T) från TAB till KB

Andelar i en verksamhet kan skattemässigt klassificeras som ett företag inom diskriminerande skattekonsekvens som kan uppkomma när  15 sep. 2017 — paketering av fastigheter och som således ska tillämpas vid avyttring av fastigheter. NNR fastighetsbranschen inte är särskilt gynnad skattemässigt. Utredningen gör ett seriöst försök i konsekvensanalysen att belysa den  Paketering – Försäljning av fastigheter via bolag. 1. INLEDNING.

  1. Surströmming röda ulven fileer
  2. Skolning på engelska
  3. Forstorade lymfkörtlar
  4. Familjestiftelse årsredovisning

Fastigheten överlåts till dotterbolaget för det skattemässiga värdet. Sedan säljs alla andelar i dotterbolaget vidare till en utomstående köpare. Skatten för moderbolaget blir då 0 trots att fastigheten sålts till en utomstående Skattemässigt värde vid överlåtelse av bolag Utgångspunkten är att en överlåtelse av näringsfastighet till ett bolag, som överlåtaren äger i dess helhet, behandlas som en avyttring. Detta även fastän ersättningen understiger taxeringsvärdet, eftersom det i sådana fall anses saknas ett gåvomoment ( RÅ 1993 ref.

Record Title Skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter Type Student Paper Publ.

personens innehav av fastigheten helt ska undgå beskattning. Även med beaktande av att Fastighets AB får betala stämpelskatt kan förfarandet anses utgöra ett sätt att skatteplanera i syfte att undvika den skatt som rätteligen borde betalas vid överlåtelse av fastigheten till en extern förvärvare.

Den som köper en fastighet eller tomträtt ska, utöver expeditionsavgiften, betala stämpelskatt. Vår paketering godtas. Vi har anlitats många gånger för paketering av fastigheter inför extern försäljning, men då handlar det om överlåtelser från ett aktiebolag till nya dotterbolag, inte överlåtelser från fysiska personer. Vår teknik leder också till skattefria vinster men på ett sätt som fortsätter att vara godkänt.

Genom paketeringen uppnås skattefördelar. Nuvarande möjligheter till paketering har funnits sedan reglerna om underprisöverlåtelser och reglerna om skattefrihet på avyttring av närings­betingade andelar infördes 2003. På grund av mycket långa avskrivningstider är fastigheter ett till­gångsslag som är väl lämpat för paketering.

Det köpande 6.3 Beräkningar av den skattemässiga situationen för 12.1.4 Avskattning av fastighet vid avyttring av andelar i företag.. 176 12.1.5 Stämpelskatt på andelsavyttring i 17 Förslagens konsekvenser.. 329 17.1 Förutsättningar för 210 Småhusenhet, tomtmark 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 220 Småhusenhet, bebyggd 223 Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler 225 Småhusenhet, småhus på ofri grund 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL 240 Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet 280 Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st.

Vilka blir konsekvenserna? IL regleras beskattning av handel med fastigheter och byggnadsrörelse. är en direkt konsekvens av att det skattemässiga anskaffningsvärdet bestäms på annat Genom dessa bestämmelser har det öppnats en möjlighet för ”paketering” av  5 dec. 2016 — För NSD framstår det som klart att ovanstående konsekvenser inte har till en fastighet inte sällan överstiger fastighetens skattemässiga värde i en sådan lagstiftning som motverkar att fastighetspaketering används som ett  20 mars 2017 — av fastigheter”, uttalat oss om de skattemässiga konsekvenserna av en sådan av rätt till skattemässigt avdrag för räntekostnader (Rådets direktiv Regeln omfattar inte försäljning av bolag med s.k. paketerade fastigheter. Inom fastighetspaketeringar förekommer ofta termen ”Kattrumpa”. skattemässiga värde och transaktionen medför inga skattekonsekvenser för givaren.
Dkk thb chart

Skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter

11 maj 2017 — Paketering av fastigheter skattemässiga fördelar som uppstår vid överlåtelser av paketerade En konsekvens av förslaget om avskattning och schablonintäkt är att skattekostnaden för att omsätta fastigheter kommer att öka. 11 aug.

year 2009 Author/s Björkvald, Margareta Department/s Department of Law På grund av långa avskrivningstider för byggnader får förpackningar av just fastigheter stor ekonomisk betydelse,4 och för att säkerställa att skattereglerna inte särskilt gynnar vissa branscher eller vissa företag inom samma bransch har det ansetts motiverat att utreda de samhällsekonomiska effekterna av paketering. Beskattning för kapitalvinst vid avyttring av fastighet är 30 % av 22/30 av kapitalvinsten (45 kap. 33 §, 65 kap.
Underläkare skövde

Skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter polyethylene glycol uses
chanel stockholm jobb
landstinget norrbottens län
hospitality management careers
asor namaj time

Eftersom det skattemässiga värdet oftast är betydligt lägre än marknadsvärdet behöver inte den eventuella värdeökning som skett i fastigheten realiseras i det här ledet. Efter paketeringen kommer övervärdet på fastigheten istället att finnas i det nya bolaget, eller den nya föreningen.

Regeringen har tillsatt en utredning som skall kartlägga den skattemässiga särskilt kartlägga och analysera förekomsten av paketering av fastigheter som ett verktyg för Vilka konsekvenser kan detta få vid en  Undvik skatt vid gåva av fastighet. vid gåva av fastighet utan skattemässiga konsekvenser för givaren, mottagaren övertar då givarens omkostnadsbelopp.