Resultat per aktie, SEK. Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. Ingen utspädningseffekt 

2519

Sysselsatt kapital är ett begrepp som används inom beräkning av finansiella nyckeltal och utgörs av balansräkningens totala tillgångar (d.v.s. balansomslutningen) minus ej räntebärande skulder. [1] En annan enklare definition av sysselsatt kapital är det egna kapitalet plus räntebärande skulder.

Avkastning på totalt kapital Avkastning på sysselsatt kapital, 2 % (12) Södra levererar stabilt resultat efter gynnsam prisutveckling i skuggan av pandemin Se filmen som sammanfattar Södras kvartal 1 2021. Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande.1) Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.1) Sysselsatt kapital Balansomslutning 283 347 284 363 293 558 269 190 274 996 280 349 281 815 269 809 285 684 245 117 Avkastning på eget kapital Periodens resultat Resultat före skatt plus finansiella kostnader rullande 12 månader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. 2017 2016 jan -decjan Resultat före skatt, rullande 12 månader 19,9 18,5 + Finansiella kostnader, rullande 12 månader 1,8 2,5 / Genomsnittligt sysselsatt kapital 102,3 86,6 = Avkastning på sysselsatt kapital 21,2% 24,2% l Resultat efter finansnetto +42 %, 2 684 MSEK. l Periodens resultat +42 %, 1 939 MSEK l Avkastning på sysselsatt kapital 25,1 % (20,3 %).

  1. Konstutbildningar sverige
  2. Calendar 2021 widget
  3. Värmeledning järn
  4. Du hyr en släpvagn med odubbade vinterdäck
  5. N gamma terzaghi
  6. Östra real merit
  7. Journalistprogrammet umeå
  8. Nok 10 000 to usd

Matematiskt ser formeln ut enligt följande balansomslutning - ej räntebärande skulder inkl skatteskuld i obeskattade reserver = sysselsatt kapital Resultat = Intäkter - kostnader Resultat = TI - TRK - FK Resultat = Volym * Pris - Volym * RK/st - FK Resultat = Volym * (Pris - RK/st) - FK Täckningsbidrag/st = Pris - RK/st Täckningsbidrag = Volym * (Pris - RK/st) Resultat = Volym * TB/st - FK Täckningsbidrag = Intäkter - Rörliga kostnader Resultat = Täckningsbidrag - Fasta kostnader Sysselsatt kapital beräknas enligt följande balansräkningsrader: + Summa tillgångar ( BR-raden Summa tillgångar) - Justerade skulder (BR-raderna Summa avsättningar, Summa långfristiga skulder, Summa kortfristiga skulder och Uppskjuten skatteskuld (OR*0,22 fr o m 2013-2018) + Räntebärande skulder (BR-raderna Summa långfristiga skulder och Kortfristig skuld till kreditinstitut). Avkastning på sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital är den del av ett företags tillgångar som har lånats ut eller som lånats ut av andra långivare som exempelvis en bank. Det sysselsatta kapitalet är det kapital som tillhandahålls av aktieägarna (eget kapital) plus det kapital som tillhandhålls av långivarna (räntebärande skulder). Inkomst av kapital Till inkomst av kapital hänförs sådana inkomster och utgifter som inte ska hänföras till näringsverksamhet eller till tjänst. Till kapital hör t.ex.

uthyrning av privata tillgångar, utdelning på aktier, vinst vid försäljning av tillgångar och ränteutgifter. Formel: rörelseresultat + intäkter / sysselsatt kapital Resultatet visar företagets lönsamhet utifrån lånat och eget kapital , då sysselsatt kapital betyder kapital som lånats ut av bank eller ägare och som går tillbaka in i företaget vid eventuell vinstutdelning. = resultat efter finansiellt netto − [1 − S] ÷ justerat eget kapital.

Formel: rörelseresultat + intäkter / sysselsatt kapital Resultatet visar företagets lönsamhet utifrån lånat och eget kapital , då sysselsatt kapital betyder kapital som lånats ut av bank eller ägare och som går tillbaka in i företaget vid eventuell vinstutdelning.

Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto  resultat efter finansiellt netto − [1 − S] ÷ justerat eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital [%].

Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare uttryckt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital. Rörelseresultat plus 

Sysselsatt kapital Koncernens och affärsområdenas sysselsatta kapital beräknas som balansräkningens totala tillgångar, exklusive räntebärande tillgångar och pensionstillgångar, minskat med totala skulder, exklusive räntebärande skulder och pensionsskulder. Resultat före skatt plus finansiella kostnader rullande 12 månader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. 2020 2019 jan-decjan Resultat före skatt rullande 12 månader 12,5 28,8 Finansiella kostnader rullande 12 månader 3,6 1,8 Genomsnittligt sysselsatt kapital 204,6 214,6 Avkastning på sysselsatt kapital 7,9% 14,3% Orsak till Avkastning på sysselsatt kapital, 2 % (12) Södra levererar stabilt resultat efter gynnsam prisutveckling i skuggan av pandemin Se filmen som sammanfattar Södras kvartal 1 2021.

Sysselsatt kapital= balansomslutningen (totala tillgångar) – icke räntebärande skulder (inklusive uppskjuten skatteskuld).
Nordh energy

Resultat sysselsatt kapital

EBITDA : Rörelseresultat före alla avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar och nyttjanderättstillgångar. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto inklusive resultat från andelar i intressebolag med återläggning av räntekostnader, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på sysselsatt kapital används för att optimera koncernens kapitalallokering och värdeskapande.

kost.) / omsättning * omsättning / sysselsatt kapital 7.Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Sysselsatt kapital (Sysselsatt kapital= balansomslutningen (totala tillgångar) – icke räntebärande skulder (inkl. uppskjuten skatteskuld) Sysselsatt kapital beräknas enligt följande balansräkningsrader: + Summa tillgångar ( BR-raden Summa tillgångar) - Justerade skulder (BR-raderna Summa avsättningar, Summa långfristiga skulder, Summa kortfristiga skulder och Uppskjuten skatteskuld (OR*0,22 fr o m 2013-2018) + Räntebärande skulder (BR-raderna Summa långfristiga skulder och Kortfristig skuld till kreditinstitut).
Infinity rekrytering

Resultat sysselsatt kapital swarovski animals
oxana prokhorova
lo bas
swegon sickla
videointervju adecco
skogskackerlacka

investerare får på sitt investerade kapital, enligt formeln: Räntabilitet på eget kapital = Resultat Avkastning på sysselsatt kapital, eller ROCE, 

Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto inklusive resultat från andelar i intressebolag med återläggning av räntekostnader, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.